İletişim Formu

Organik Gübre Lisans ve Tescili

Organik Gübre Lisansı ve Tescili Nedir?

Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, canlılara ait (bitki, hayvan vb) atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanmış ürünlerdir.

Organik Gübre, yüksek organik madde içeriğiyle, sentetik gübre kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin tersine döndürülmesinde ve toprakların veriminin artırılmasında kullanılacak çok önemli bir araçtır. Yıllardır kimyasal gübrelerin kullanımı verimi artırmanın yanında, toprakta yorgunluğa ve canlılığın azalmasına sebep olmuştur.

Bu durum ne yazık ki, topraklarımızın çoraklaşmasını hızlandırmaktadır. Toprakta su ve oksijeni tutan, besin maddelerini absorbe eden, mikroorganizma faaliyetini hızlandıran en önemli etmen organik maddelerdir. Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını ortadan kaldırmakla beraber, yetiştirilen ve insanın tüketimine sunulan tarım ürünlerinin sağlık açısından yine insana getireceği faydalar bakımından çok önemlidir.

Organik Gübre Nerelerde Kullanılır?

Tarımsal alanlarda kullanılır.

Organik Gübre Üretim İzni, Organik Gübre Lisansı, İthalatçı, Fason Üretici, Dağıtıcı Belgeleri Nereden ve Nasıl Alınır?

Organik gübre ürünleri üreten, ithal eden, fason yaptıran firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacıyla 30 gün içerisinde Organik Gübre Lisans Belgesi, üreterek veya ithal ederek piyasaya sunduğu her bir ürün içinse, Organik Gübre Tescil Belgesi almakla zorunludur. Bu izne bağlı belgeler, profesyonel anlamda deneyimli uzman kadromuz aracılığıyla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan onaylı olarak alınmaktadır. Organik Gübre Lisans Belgesi ve Organik Gübre Tescil Belgesi örnekleri için tıklayınız.

Organik Gübre Lisans Belgesi için Gerekli Bilgi ve Belgeler;

 • Sanayi ve Ticaret Odası Sicil Kaydı (Aslı),
 • Vergi Levhası Örneği,
 • Lisans Müracaat Formu,
 • Fason Üretim Sözleşmesi (Fason üreticiler için),
 • Üretim İzni (Üreticiler için),
 • İl Müdürlüğüne Uygunluk Görüşü (Üreticiler için).

Organik Gübre Tescil Belgesi için Gerekli Bilgi ve Belgeler;

 • Analiz Sertifikası aslı,
 • Etiket örneği,
 • Organik Gübre Tescil Müracaat Formu, üreticiler için),
 • Ürüne ait ayrıntılı üretim prosesi.

Organik Gübre Üretim İzni için Gerekli Bilgi ve Belgeler;

 • Üretim İzni Müracaat Formu,
 • Üretim Prosesi, ­ Analiz Sertifikası (Ağır metal analizi için),
 • Ürüne ait Numune,
 • Kapasite Raporu (Üreticiler için),
 • Gayri Sıhhi Müessese Raporu veya Çevre Etki Değerlendirme Raporu veya Gerekli Değildir Raporu,
 • Deneme Raporu,
 • Mikrobiyal Gübreler için Zorunlu, Diğer Ürünler için varsa,
 • Bakanlığımız İl Müdürlüğünce Düzenlenen Uygunuk Raporu.

 

Organik Gübre İthalat İzni için Gerekli Bilgi ve Belgeler;

 • ­İthalat ön izin müracaat formu
 • Proforma faturanın aslı veya firma tarafından onaylı sureti,
 • Ağır metal analizini de içerecek şekilde tanzim edilen analiz raporunun (son altı aya ait) aslı ile Türkçe tercümesi,
 • ­Üretim prosesinin (Gizliliği muhafaza edilmek kaydıyla, üretim metotları, kullanılan hammaddeler ve üretimde yapılan fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemler ile varsa mikrobiyal katkılar ayrıntılarıyla belirtilecektir.) aslı veya noter tarafından onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,
 • Ürünün menşei ülkede organik gübre olarak üretildiğinin ve pazarlandığına dair taahhütnamenin aslı ve Türkçe tercümesi, ­ İthal edilecek ürünün sadece tarımsal amaçla kullanılacağına veya satılacağına dair taahhütname,
 • ­İthalatı yapılacak olan mikrobiyal ürünler için firma, önce GKGM’ den pestisit kalıntısı olmadığına dair belgeyi ibraz etmek durumundadır. İthalat ön iznine müracaat etmeden önce, ürünün yurt içinde denenerek ülke topraklarına uygunluğu ile verime etkisinin araştırılması ve sonucunun BÜGEM e ibraz edilmesi gerekmektedir. Denemesi yapılacak ürün için ithal ön izni, resmi araştırma kuruluşları veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından ve onların öngördüğü miktar üzerinden yapılacaktır.
 • İthalatı yapılacak olan ürünün hayvansal orijinli olması halinde “Veteriner Sağlık Sertifikası”.
 • İthalatı yapılacak mikrobiyal ürünlerin yurt dışından gelirken geliş ambalajlarının üzerinde son kullanma tarihi belirtilmek zorundadır. Ürün üzerinde son kullanma tarih ifadesi bulunup bulunmadığını TSE kontrol eder ve altı aydan eski ürünlere nihai izin vermez.

Organik Gübre İhracat İzni için Gerekli Bilgi ve Belgeler;

Organik ihracatı sırasında Ekonomi Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu 96/31 sayılı İhracı Yasak veya Ön İzne Bağlı Mallar Tebliği gereğince Bakanlığımızdan ön izin alınması zorunludur.

 • İthalatçı firmanın sipariş mektubu,
 • Analiz sertifikasının bir örneği,
 • İthalatçı ülkenin istediği belgeler varsa birer kopyası,
 • İhracatı yapacağı gümrük kapısını da bildirir dilekçe ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.