İletişim Formu

Tse Kritere Uygunluk Belgesi

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi Nedir?

TSEK (Kritere Uygunluk Belgesi); Türkiye'de standardı bulunmayan konularda, ürünlerin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları ve teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve yapılan sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı verilerek firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK markası işareti kullanılacak ürünlerin; ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü gösteren ve geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

Türk Standartları Enstitüsü'ne yapılan müracaatlar değerlendirilir ve uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapılmak üzere heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, numune alınır, ilgili Kalite Faktörlerine göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur. Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları Enstitü'nün Belgelendirme Komisyonunca görüşülüp karara bağlanır.

TSEK markasını kullanma hakkı verilmesi karar alınmış ise, firma ile Enstitü arasında noter huzurunda TSEK Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Firmaya, ürünlerinin Kalite Faktörlerine uygun olduğunu ifade eden TSEK belgesi verilir.

Firmaya yapılan incelemeyle ilgili olarak; inceleme, maktu belge ile muayene ve deney ücretleri tahakkuk ettirilir ve ilgili ücret başvuru aşamasında alınan avans ücretinden mahsup edilir. ­ TSEK belgesi almış firmalar, her yıl ocak ayında, bir önceki yıla ait TSEK markalı olarak sattığı ürünün brüt satış tutarını Enstitü'ye bildirir. Bu tutar üzerinden TSEK Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre (her yıl yeniden belirlenir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü'ye ödemekle yükümlüdür.