İletişim Formu

Tse Türk Standarlarına Uygunluk Belgesi

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi Nedir?

Türkiye'de standardı oluşturulan konularda, imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin, ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve yapılan sözleşme ile TSE markası kullanma hakkı verilerek firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE markası kullanılacak ürünlerin ticari markasını, cinsini, sınıfını, tipini ve türünü belirten ve geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

Türk Standartları Enstitüsü'ne yapılan müracaatlar değerlendirilir ve uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapılmak üzere heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, numune alınır, ilgili Türk Standardına göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur. Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları Enstitü'nün Belgelendirme Komisyonunca görüşülüp karara bağlanır.

TSE markasını kullanma hakkı verilmesi karar alınmış ise, firma ile Enstitü arasında noter huzurunda TSE Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Firmaya üretim yerinin yeterliliğini gösteren İmalata Yeterlilik Belgesi, ürünlerinin Türk Standardına uygunluğunu ifade eden Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Firmaya yapılan incelemeyle ilgili olarak; inceleme, maktu belge ile muayene ve deney ücretleri tahakkuk ettirilir ve ilgili ücret başvuru aşamasında alınan avans ücretinden mahsup edilir.

TSE belgesi almış firmalar, her yıl ocak ayında, bir önceki yıla ait TSE markalı olarak sattığı ürünün brüt satış tutarını Enstitü'ye bildirir. Bu tutar üzerinden TSE Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre (her yıl yeniden belirlenir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü'ye ödemekle yükümlüdür.